Algemene huurvoorwaarden van KAV Autoverhuur B.V.BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huur-

overeenkomst;

huurder:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurover-

eenkomst sluit;

verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de

huurovereenkomst sluit;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst

niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of

indirect lijdt ten gevolge van:

– beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of

van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing

van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een

andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de

kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;

– met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel,

waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheids-

verzekeraar van de auto aansprakelijk is.

bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

ondertekenaar: degene die dit contract namens huurder ondertekent. Deze

persoon staat jegens verhuurder in voor nakoming van alle verplichtingen

voortvloeiend uit dit huurcontract door de opgegeven huurder resp. bestuurder.

Artikel 1: BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR

1.   De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals

op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeenge-

komen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder

toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden

van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk

voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het

voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

2.   Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van

de  kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmid-

dellijk te worden gemeld aan verhuurder.

3.   Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten

kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 2: VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat

de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en

adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst

is overeengekomen.

Artikel 3: OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, even-

tueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder

bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk

terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van

huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit

is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een

bedrag van  50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd

wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de

gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Deze verhoging met   50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de

overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: ANNULERING

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een

annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5: BETALING

1.   De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huur-

periode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van

een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de

te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle

andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De

waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd

dan zodra het voertuig is ingeleverd.

In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico

niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de

schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit

de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt

geretourneerd.

2.   Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de

eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een

opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen.

Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3.   Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na omme-

komst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd

betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is

huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met

2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een

maand geldt.

4.   Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag

te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten.

Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten

rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een

minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het ver-

schuldigde bedrag kleiner is dan  500,- (excl. BTW), met een minimum

van  75,- (excl. BTW).

Artikel 6: KOSTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden

kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor

rekening van huurder.

Artikel 7: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

1.   Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor

te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2.   Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder

terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaanmaken van door

hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder

kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3.   Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

4.   Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel

tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voer-

tuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking

te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voor-

zijde van het huurcontract.

5.   Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de

bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het

besturen van het voertuig vereist is.

6.   Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuur-

der toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander

in gebruik te geven.

7.   Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden

of de schijn daartoe te wekken.

8.   Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder

daarvan terstond in kennis te stellen.

9.   Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te

nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrij-

den, snelheids-, rijvaardigheids- of  betrouwbaarheidsproeven te houden.

10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van

Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met

verhuurder.

11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste

niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud

aan verhuurder aan te bieden.

12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van

deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden

gebracht, met een minimum van  25,- (excl. BTW).

13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet

toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering

van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeers-

veiligheid.

15. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder

verplicht:

– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

– de instructies van verhuurder op te volgen;

– de politie ter plaatse te waarschuwen;

– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de

gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te

verstrekken;

– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifte-

formulier aan verhuurder te overleggen;

– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico

van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde

medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden

of ten verwere tegen aanspraken van derden.

16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te

leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en

toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE

1.   Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is

opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde

toestand te hebben ontvangen.

2.   Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan

ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins

verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van

het navolgende.

3.   Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is

de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot

het bedrag van het eigen risico, tenzij:

– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in

strijd met artikel 7;

– de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op

onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het

voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder

ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld

van huurder;

– het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder

daarin heeft toegestemd;

– het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig

toegebracht aan  derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van

overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoor-

waarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van

huurder kosteloos worden toegezonden;

– de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het

voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie

en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs

en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;

– de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat

verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke,

ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;

4.   Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten

verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het

risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan

verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder

onverlet.

5.   In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen

risico van

– maximaal  1.500,-  voor de huurder die consument is;

– maximaal  5.000,-  voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toege-

bracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer

dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig

deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig

een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico

ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht

met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de

lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de

grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of

van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de

schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of

van de lading.

6.   Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is

toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag

van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen,

eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7.   De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de

periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald

op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig,

vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband

met besparing van variabele kosten.

8.   In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van

het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstan-

digheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9:  HERSTELLINGEN VAN HET VOERTUIG

1.   De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij

deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de

nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

2.   Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd.

Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te

worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van

de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig

voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te

krijgen.

3.   Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke

keuring of  controle aanbieden.

Artikel 10: GEBREKEN AAN HET VOERTUIG EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

1.   Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband

houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

2.   Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze

gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te

kennen, dit  redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in

de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te

vergen.

3.   In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de

huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de

gebreken kende of behoorde te kennen.

4.   Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken

indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of

behoorde te kennen.

Artikel 11: VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES EN MAATREGELEN

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die

in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig

van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een

defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huur-

der gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waar-

bij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd

wordt, met een minimum van  25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder,

zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder

gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum

van  10,- (excl. BTW).

Artikel 12: BESLAG OP HET VOERTUIG

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig,

blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurover-

eenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop

het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is

gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloei-

ende kosten.

Artikel 13: ONTBINDING VAN DE HUUR

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het

voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, scha-

den en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van

de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig

nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld,

hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt

verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buiten-

land verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder

tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van

dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de

huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan ver-

huurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbin-

ding van de huurovereenkomst.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR GEDRAGINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ANDEREN

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de

passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de

instemming van huurder hadden.

Artikel 15: BIJZONDERE INSTALLATIES OP HUURVOERTUIGEN

Bijzondere installaties op huurvoertuigen zijn als aparte elementen op/in een

voertuig geplaatst en geven het voertuig een bijzondere bestemming of

kwaliteit. Het betreft installaties als hijskranen, koelmotoren, laadkleppen,

lieren, verreikers en zwenkarmen; alsmede hydraulische of mechanische

laadschoppen, laadbakken of stempels, hefwerktuigen of persen, etc. Schade

aan de bijzondere installatie op het voertuig is uitgesloten van het eigen

risico bij de huurovereenkomst en wordt vermoed te zijn veroorzaakt door

verkeerd gebruik. Huurder en gebruiker van een voertuig met bijzondere

installatie(s) worden gehouden professioneel gebruikers te zijn. Zij dienen

zich bij het gebruik van de bijzondere installatie aan alle relevante

voorschriften en aanwijzingen te houden en hiertoe zo nodig speciaal

geschoold hulppersoneel in te schakelen. Zij staan in voor het vakkundig

gebruik en zijn jegens verhuurder aansprakelijk voor het geheel van de schade

aan de installatie. De bewijslast voor juist en vakkundig gebruik rust op

huurder en gebruiker.

Artikel 16: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER EN VAN DE BESTUURDER

1.   De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door

verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van

deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 11 van deze

voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale

service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder

gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen

verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij

verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

2.   Verhuurder behoudt zich het recht voor de gegevens op te (doen) nemen

in branchegerelateerde en vergelijkbare waarschuwingssystemen.

Verhuurder informeert na registratie op eerste schriftelijke verzoek van de

betrokkene wie de verantwoordelijken voor zodanige gebruikte waarschu-

wingssystemen zijn. Bij verantwoordelijken voor dergelijk systemen kan de

betrokkene inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van

de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

3.   Persoonsgegevens van huurder en/of  bestuurder (en in geval van

rechtspersonen; van eigenaren, statutair en feitelijk bestuurders van de

rechtspersoon) worden in ieder geval opgenomen in zodanige waarschu-

wingssystemen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, indien

misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, indien

door toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk en/of

aanzienlijke schade aan/met het voertuig wordt toegebracht en/of indien

de huurprijs niet stipt (d.w.z. niet tijdig of niet volledig) wordt voldaan.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT

1.   Op de huurovereenkomsten van verhuurder zijn, naast deze algemene

huurvoorwaarden, de huisregels verhuurder in de meest recente versie

aanvullend van toepassing. Deze huisregels liggen ter inzage aan de balie

en afschrift hiervan wordt aan de balie van verhuurder op het eerste

verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

2.   Ter zake van alle als verzekering (al dan niet in de zin van art. 7:925 B.W.)

aangeduide componenten bij de huurovereenkomst gelden altijd

aanvullende bepalingen betreffende geldingsbereik (gevallen waarin,

gronden waarop) en omvang van dekking. Huurder/bestuurder/inzittenden

zijn gehouden zelf te controleren of zulke componenten in het individueel

geval afdoende dekking en geldingsbereik hebben. In geval van een

verzekering in de zin van art. 7:925 B.W. brengt verhuurder het risico

onder bij een derde, verzekeraar. Alsdan gelden de bepalingen (polis en

algemene voorwaarden) welke deze toepast en bestaat geen (directe)

aansprakelijkheid jegens verhuurder op nakoming door de verzekeraar.

Voor zover op basis van het overeenkomen van zodanige componenten

enige (directe) aansprakelijkheid van verhuurder zou blijken te bestaan is

dezulke gelimiteerd tot maximaal € 1.000,00 per (huur)contract en/of per

incident. Afschrift van de relevante bepalingen van deze verzekeraar,

welke de inhoud van de verzekering bepalen, wordt op het eerste verzoek

kosteloos ter beschikking gesteld, hetzij aan de balie van verhuurder,

hetzij door toezending per post.

3.   De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kanton-

rechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de

vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat

verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar

maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Namens KAV Autoverhuur B.V.,

de directie

Amsterdam, januari 2010